Pomiary Elektryczne

Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych.

 

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych

  • Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych
  • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
  • Badania wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • Badania stanu instalacji odgromowych
  • Badania rezystancji uziemień
  • Badania natężenia oświetlenia

Wykonanie pomiarów elektrycznych jest wymagane w każdym obiekcie co 5 lat (lub częściej) po każdym remoncie lub przebudowie (modernizacji).

Masz pytania zadzwoń lub napisz.

Do pomiarów wykorzystujemy profesjonalne mierniki firmy SONEL, które posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.